Ogólne warunki użytkowania

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Kalk.Pro uważnie zapoznać się z niniejszą umową Użytkownika. Korzystanie Z Serwisu Kalk.Pro dozwolone tylko w przypadku całkowitego i bezwarunkowego zaakceptowania przez użytkownika warunków określonych w niniejszej umowie. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami oferty, nie korzystaj z Serwisu Kalk.Pro. Korzystając Z Serwisu Kalk.Pro zgadzasz się z treścią regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.

 
Podstawowe terminy i pojęcia

Administracja — osoby działające w imieniu i na rzecz Posiadacza oraz zapewniające funkcjonowanie Serwisu.

Konto — konto Użytkownika, za pomocą której może on być jednoznacznie zidentyfikowany w Serwisie.

Strona internetowa — zbiór dokumentów elektronicznych (plików) osoby prywatnej lub instytucji w sieci komputerowej, zjednoczone pod jednym adresem (nazwy domeny lub adresu IP).

Widget – okno pop-up na stronach internetowych Użytkownika, ustawioną przez Użytkownika w postaci kodu i nadzoruje pozyskiwanie nowych Użytkowników Serwisu poprzez dostarczanie funkcjonalnych kalkulatorów Budowlanych, a także zbieranie informacji przez Użytkowników Serwisu na stronach Użytkownika.

Zawartość – wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej, w tym, lecz nie ograniczając tego do, zdjęć, materiałów wideo, teksty/opisy/dane techniczne, ceny, która służy do tworzenia poszczególnych dokumentów na Stronie internetowej.

Użytkownik — osoba fizyczna i/lub prawna, zarejestrowana na stronie internetowej i/lub установившее element serwisu Widget na swojej Stronie internetowej, niezależnie od tego, czy jest widoczny czy nie, korzystający z Serwisu, jego wersjami próbnymi, treści, innymi usługami, w tym płatne, jak do przejścia procedury rejestracji w Serwisie i/lub ustawić Widget, jak i po przejściu procedury rejestracji i/lub instalacji Widgetu.

Serwis — kompleks oprogramowania Kalk.Pro znajduje się na stronie internetowej https://kalk.pro/, a także na stronach internetowych Użytkownika w postaci wyskakującego okna (Widget) i używany przez Użytkownika do tworzenia Budowlanych kalkulatorów na stronach internetowych, a także używany przez Użytkownika jako dodatki na jego stronach internetowych, aby przyciągnąć więcej odwiedzających.

Strony — strony umowy: Administracja, z jednej strony, a Użytkownik z drugiej strony.

Budowlany kalkulator — sprzętowego, której funkcjonalność jest dostarczany w postaci interfejsu graficznego umieszczonego na stronie Serwisu Kalk.Pro, dające Użytkownikowi odpowiedni zestaw informacji i elementów sterowania w celu wykonywania typowych materiałów budowlanych i инжерных obliczeń.


Niniejsza umowa reguluje stosunki między Administracją Serwisu Kalk.Pro i Użytkownikami Serwisu. Regulamin określa zasady dotyczące korzystania z materiałów serwisu Kalk.Pro; korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym kalkulatorów Budowlanych i Wzory; określa zasady zamieszczania na stronie internetowej komentarzy; a także reguluje położenie przetwarzania danych osobowych.

 


1. Postanowienia ogólne

1.1. Użytkownik gwarantuje, że nie podlega żadnym ograniczeniom na korzystanie z usług online, że posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do zawarcia niniejszej umowy lub otrzymał wymagana rozdzielczość w wymaganej prawem formie od swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

1.2. Niniejszy regulamin określa relacje między Administracją Serwisu a Użytkownikiem, jest zawarta z chwilą rozpoczęcia dowolnego korzystania z Serwisu. Dodatkowym potwierdzeniem zawarcia Umowy pomiędzy Administracją i okreslonymi przez Użytkownika jest przejście procedury rejestracji w Serwisie.

1.3. Niniejsza umowa może być zmieniona, naprawiane, uzupełnione, zastępuje w dowolnej formie i w dowolnym czasie, według uznania Właściciela. Wszelkie zmiany/uzupełnienia wchodzą w życie w ciągu 5 (pięciu) dni od daty odpowiedniej zmiany/dodatki.

1.4. Użytkownik jest zobowiązany regularnie samodzielnie sprawdzać najnowszą wersję umowy, zapoznania się ze wszystkimi zmianami w Serwisie.

1.5. Jakiekolwiek dalsze korzystanie z Serwisu oznacza bezwarunkową akceptację zmienionej lub rozszerzonej wersji umowy;

1.6. Korzystać z Serwisu jest dozwolone tylko zdolność do czynności prawnych osób fizycznych i prawnych.

1.7. Rejestracja w Serwisie i/lub ustawianie kodu Widgetu i/lub korzystanie z Serwisu w jakikolwiek inny sposób jest zgodą Użytkownika niniejszego regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą umową Użytkownika (w pełni lub częściowo), to nie są prawa i obowiązki użytkownika Serwisu i nie można korzystać z Usługi.

1.8. Użytkownik zgadza się, że wszystkie dane podane przez niego podczas rejestracji, a także pozyskiwane w trakcie pracy z serwisem, w tym, lecz nie ograniczając tego do, dane dostępne z sieci społecznościowych po zalogowaniu się w Serwisie, a także dane, które są niezbędne, aby uzyskać kod instalacji Widgetu, mogą być wykorzystane przez Administrację według własnego uznania, ale w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu i/lub dla celów realizacji umowy. Użytkownik, korzystając z Serwisu wyraża zgodę na takie wykorzystanie podanych informacji.

1.9. Serwis Kalk.Pro zapewnia pomoc techniczną i inne wysokie koszty związane z korzystaniem z Usługi za pośrednictwem wszelkich dostępnych kanałów komunikacji, zatwierdzonym przez Administrację Serwisu.

1.10. Wszystkie płatności dokonane przez Użytkownika, są dobrowolne. Użytkownik zgadza z cenami dostępne na stronie internetowej https://kalk.pro, w tym w przypadku ich zmiany przez Administrację. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Dt,-miejscu https://kalk.pro.

1.11. Korzystanie z Serwisu odbywa się Użytkownikami na zasadzie dobrowolności. Serwis może zawierać linki do innych niezależnych stron trzecich (stron trzecich). Dane osób trzecich są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkowników Serwisu. Dane stron trzecich nie znajdują się pod kontrolą Właściciela i Właściciel nie ponosi odpowiedzialności i nie musi zatwierdzać treści lub metody stron internetowych osób trzecich, w tym wszelkie informacje i materiały zawarte na tych stronach internetowych. Użytkownik musi stosować własny niezależny osąd dotycząca interakcji z danymi stronami osób trzecich.

1.12. Niniejsza umowa jest pisemne oferty, tj. oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach. Przyjęcia, to jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich warunków oferty, uważa się wykonanie przez Użytkownika czynności faktycznych dotyczące korzystania z Serwisu, a także przejście procedury rejestracji w Serwisie.

 

2. Prawa i obowiązki Administracji

2.1. Administracja jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za niemożność korzystania z Serwisu lub nieprawidłowe świadczenie Usług.

2.2. Administracja zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i bez wyjaśnień podjąć wszelkie działania, które nie jest sprzeczne z prawem międzynarodowym, w celu ograniczenia lub zamknięcia dostępu do Usługi Użytkowników, którzy złamali warunki tej umowy.

2.3. Administracja ma prawo do zamknięcia i/lub ograniczyć funkcjonalność Serwisu, w dowolnym czasie dogodnym dla Administracji czasie, bez wcześniejszego lub późniejszego powiadomienia Użytkownika.

2.4. Administracja zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do jednostronnego, w każdym czasie, w każdym rozmiarze i zakresie zmienić jakość wykonania Usługi, a w przypadku wystarczającej podstawy do zaprzestania świadczenia Usług bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

2.5. Administracja zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, jednostronnie, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, w dowolnym czasie, w dowolnym rozmiarze i zakresie przerwać dostęp Użytkownika do Usługi i/lub zablokować dostęp Użytkownika do Serwisu w przyszłości, jeśli zostanie zainstalowana fakt naruszenia przez Użytkownika regulaminu lub innych przepisów związanych z korzystaniem z Serwisu. Akcja kont Użytkowników, którzy naruszają prawa autorskie, zatrzymuje się.

2.6. Administracja ma prawo zbierać informacje o Użytkowniku. Administracja może śledzić i przechowywać informacje o adresach IP, wykorzystując pliki z informacjami technicznymi (cookies), znajdujące się na lokalnym terminalu użytkownika bądź gościa Serwisu. Wszelkie informacje osobiste, donoszący Administracji przy współpracy stron umowy, musi być przekazana Administracji wyłącznie dla celów realizacji umowy.

2.7. Administracja zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy i zakończyć obsługa Serwisu bez uprzedniego powiadomienia.

2.8. Administracja zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od świadczenia Usług oraz zwrotu Użytkownikom płatności dokonywanych przez nich wcześniej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2.9. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie szkody, pokładanego w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu lub informacji zamieszczonych w Serwisie, a także w wyniku działań osób trzecich, w tym innych Użytkowników Serwisu.

2.10. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za działanie stron internetowych Użytkowników, w tym, jeśli praca tych stron została zatrzymana, uszkodzona w związku z korzystaniem z Usługi.

2.11. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji lub materiałów reklamowych lub ich zgodność z pragnień czy potrzeb Użytkownika, a także za jakiekolwiek szkody lub utracone korzyści, zarówno dla Użytkownika, jak i osób trzecich, nawet jeśli stało się to w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z Usług.

 

3. Prawa i obowiązki Użytkownika

3.1. Użytkownik ma prawo korzystać z wszystkich funkcji Serwisu, wykonywać wszystkie czynności określone Usługi, wysyłać wiadomości Administracji, propozycje ulepszeń Serwisu, a także wszelkie inne czynności przewidziane Obsługą i/lub dozwolone przez Administrację.

3.2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania warunków niniejszej umowy, przepisy obowiązującego prawa.

3.3. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać aktualne przepisy umowy i zapoznania się z jego warunkami.

3.4. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać, nie przekazywać swoje dane do konta osobom trzecim.

3.5. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić dostęp do Serwisu na własny koszt oraz ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem dostępu do Internetu.

3.6. W przypadku naruszenia punktów 3.1. - 3.5. Umowy, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.

3.7. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usług poprzez wyłączenie swoich kont z Serwisu i/lub usuwania kodu dostępu do Serwisu na swojej stronie internetowej. Wyłączenie konta następuje na pisemny wniosek Użytkownika przesłanego na adres e-mail do Administracji info@kalk.pro.


4. Prawo własności intelektualnej

4.1. Wyłączne prawa autorskie do Strony internetowej Serwisu, jego nazwę, kod strony, artykuły i inne dzieła i Treści zamieszczone na stronie internetowej (z wyjątkiem zdjęć) należą do Administracji Serwisu.

4.2. Administracji należą niewyłączne prawa do fotografii zamieszczonych na stronie internetowej. Część zdjęć pochodzi z otwartych dla swobodnego użytku dzieł źródeł i jest używany przez Administrację wyłącznie w celach informacyjnych, niekomercyjnych.

4.3. Wykorzystanie artykułów z serwisu, obrazów trójwymiarowych modeli, rysunków, dostępnych w wynikach pracy Serwisu, a także wszelkich innych materiałów, w tym powielanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, publiczny pokaz, doprowadzenie do powszechnej informacji, kopiowanie (całkowite i częściowe), tłumaczenie, przeróbka, jest zabronione bez zgody właściciela praw autorskich (Administracji Serwisu).

4.4. Cytowanie artykułów, prezentacja rysunków i trójwymiarowych modeli jest możliwa z zachowaniem warunków, o których mowa w pkt 4.5. Umowy użytkownika.

4.5. Przy cytowaniu wszelkich artykułów ze strony internetowej Serwisu, a także umieszczania wyników obliczeń kalkulatorów, w tym rysunki i obrazy trójwymiarowych modeli, w Internecie jest obowiązkowa link do oryginalnego źródła (akapit 1 ustępu 1 artykułu 1274 kodeksu CYWILNEGO Federacji Rosyjskiej) w postaci aktywnej, nie zamkniętej od indeksowania przez wyszukiwarki linki do artykułu. Przy cytowaniu artykułów ze strony internetowej Serwisu, w drukowanych publikacjach jest wymagane odniesienie do Вебс internetowej Serwisu.

 

5. Rozstrzyganie sporów związanych z naruszeniem praw autorskich

5.1. Administracja Serwisu negatywnie odnosi się do naruszenia praw autorskich do publikowanych treści i ze swojej strony dołoży wszelkich starań, aby uniknąć podobnych naruszeń na stronie internetowej.

5.2. Jeśli Jesteś autorem lub właścicielem praw wyłącznych, w tym wyłączne prawo do powielania, publiczny pokaz, doprowadzenie do powszechnej informacji, i uważasz, że Twoje prawa w jakiś sposób zaburzone z wykorzystaniem Serwisu, prosimy niezwłocznie skontaktować się z Personelem pisząc na adres e-mail info@kalk.pro.

5.3. Zgodnie z obowiązującym prawem Federacji Rosyjskiej Administracja Serwisu gotowa rozważyć wszelkie kwestie sporne w ramach areszt (претензионного lub innego) około rozliczenia.

5.4. W tym celu należy wysłać na adres e-mail info@kalk.pro skan pisma podpisane przez Właściciela praw autorskich lub jego upoważnionego przedstawiciela, w którym podać następujące dane:

— informacje o obiekcie praw autorskich (nazwa utworu lub wyrobu, dokument potwierdzający prawo własności lub prawa autorskie do obrazu, itp.)

— informacje na temat posiadającym prawa (dla osoby prawnej — pełna nazwa organizacji, adres siedziby, skan dokumentu o rejestracji państwowej; dla osoby fizycznej — imię i NAZWISKO, dane paszportowe)

— informacje na temat reprezentanta Właściciela, składającej podpis (imię i NAZWISKO, stanowisko, skan pełnomocnictwa dla dyrektora — skan rozkazu/protokołu w sprawie powołania)

adres strony internetowej, gdzie znajdują się materiały, do których prawa przysługują posiadaczowi praw (link powinien mieć postać http://www.yourdomain.zone/some-url)

— opis charakteru naruszenia praw (dlaczego rozpowszechniania tej informacji jest zabronione przez posiadającego prawa)

data, podpis

— dane kontaktowe: telefon i adres e-mail

5.5. Administracja Serwisu rozpatruje odwołanie w terminie nie dłuższym niż 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych. W przypadku jeśli Administracja uzna odwołanie za uzasadnione, to odpowiednie materiały zostaną usunięte z Serwisu w trybie natychmiastowym.

5.6. Administracja Serwisu realizuje naruszenie swoich praw autorskich, w tym w sądzie.

5.7. Jeśli chcesz wykorzystać jakiekolwiek dzieła, znajdujące się na miejscu, powinien skontaktować się z Administracją Serwisu poprzez e-mail info@kalk.pro w celu uzyskania zgody. W przeciwnym razie korzystanie z utworów będzie niezgodne z prawem, i Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z pretensją w ramach przed sądowego rozstrzygnięcia sporu lub do sądu.

 

6. Komentarze na stronie Serwisu

6.1. Użytkownicy serwisu mogą dodawać komentarze. W komentarzach Użytkownicy mogą wyrażać swoje opinie i rozpowszechniać wszelkie fakty, za wyjątkiem tych, które są zakazane przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej, a także pkt 6.3. Umowy użytkownika.

6.2. Za treść i formę informacji zawartych w komentarzu, użytkownik ponosi odpowiedzialność. Użytkownik gwarantuje Administracji Serwisu, że wszystkie zawarte w zaparkowanym komentarze informacje są prawdziwe.

6.3. Administracja Serwisu ma prawo do usuwania, edycji, zmiany, komentarze, według własnego uznania, bez podania przyczyny autorów komentarzy. Administracja usuwa wszelkie komentarze, które nie są zgodne z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej i/lub punktach 4.4. i 4.5. niniejszej umowy.

6.4. Na stronie zabronione są komentarze, w których znajdują się:

— obrazę i zniesławienie, rozpowszechniają nieprawdziwe informacje,

— informacji na temat prywatnego życia, osobistej i rodzinnej tajemnicy,

— słownictwo,

— wypowiedzi ekstremistów charakteru,

— reklama, oferty, linki do innych stron internetowych;

— spam i trolling.

6.5. Niedozwolone komentarze, które naruszają prawa własności intelektualnej trzecie osób.

  

7. Odpowiedzialność Stron

7.1. Użytkownik ponosi pełną osobistą majątkowe odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje, które umieszcza w Serwisie.

7.2. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych Administracji i osobom trzecim w związku z naruszeniem umowy.

7.3. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich, w tym za działania osób trzecich, za jakość i szybkość dostępu do Internetu, za kradzież, zniszczenie materiałów i konta Użytkowników, za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane przez Użytkownika, niezależnie od przyczyny, za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym szkody honoru, godności i reputacji firmy, za utratę danych, wszelkie koszty nabycia zastępczych towarów i usług, lub inne materialne i/lub niematerialne szkody, niezależnie od ich przyczyny, za całkowite lub częściowe niewykonanie zobowiązań, jeżeli takie niewykonanie lub częściowe niewykonanie było wynikiem działania siły wyższej, tj. nadzwyczajnych i непредотвратимых przy danych warunkach okoliczności, fakt wystąpienia i kontynuować których potwierdzona aktem odpowiedniego właściwego organu.

7.4. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkowników lub za oszczercze, obraźliwe lub nielegalne zachowania osób trzecich i ryzyko szkody lub szkody z powyższych czynności w całości odbywa się na odpowiedzialność Użytkownika.

 

8. Inne postanowienia

8.1 Użytkownik ponosi samodzielnie odpowiedzialność za swoje działania związane z wykorzystaniem informacji ze strony internetowej.

Wszystkie rysunki, obliczenia, zalecenia i inne dane mają charakter INFORMACYJNY, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje, wynikające z wykorzystania otrzymanej informacji.

8.2 Użytkownik zgadza się, że artykuły na stronie towarzyszą reklamy. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie ma żadnych zobowiązań w związku z taką promocją.

8.3 Użytkownik nie może wykonywać czynności, mające na celu zakłócenie prawidłowego działania Serwisu.

8.4 Użytkownik jest ostrzegany, że Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wstęp i korzystanie z zewnętrznych stron internetowych, do których prowadzą linki zamieszczone na stronie Serwisu.

 

 

Przyjmując i akceptując warunki umowy Można również akceptację postanowień zawartych w Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Użytkownik nie ma prawa korzystać z możliwości Serwisu i odwiedzać strony internetowej, znajdujące się w obszarze nazwy domeny https://kalk.pro w przypadku braku zgody z niniejszą umową Użytkownika, jego zasadami i przepisami, pожалуйста, natychmiast opuść naszą stronę internetową i natychmiast przerwać korzystanie z Serwisu.

LiveInternet