Användaravtal

Före användning av Tjänsten Kalk.Pro vänligen läs detta avtal. Användningen Av Tjänsten Kalk.Pro är tillåten endast i fall av fullständig och ovillkorlig acceptans av de villkor och förutsättningar som anges i detta användaravtal. Om Du inte accepterar dessa användarvillkor ska du inte använda Tjänsten Kalk.Pro . Genom Att Använda Tjänsten Kalk.Pro , samtycker Du till detta avtal och samtycker till att följa det.

 
Viktiga termer och begrepp

Administration — personer som agerar på uppdrag av och i syfte att rättighetshavaren och säkerställa driften av Tjänsten.

Konto — användarkonto med vilket den kan identifieras.

Webbplats — en uppsättning av elektroniska dokument (filer) en privat person eller en organisation i ett datornätverk Förenade under en adress (domännamn eller IP-adress).

Widget – ett pop-up-fönster på webbplatser för den Användare som anges av Användaren i form av en programkod och utför förvärv av nya Service-Användare genom att tillhandahålla funktionella Konstruktion miniräknare, samt att samla in information om Användare av Tjänsten webbsidor till Användaren.

Innehåll – den information som publiceras på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, foto-video-material, texter/beskrivningar/specifikationer, priser, som används för att skapa enskilda dokument på webbplatsen.

Användare — en fysisk eller juridisk person som är registrerad på webbplatsen och/eller miljö en tjänst artikel Widget på din webbplats, oavsett om han finns eller inte använder Tjänsten, dess trial-versioner, material, övriga tjänster, inklusive pay-as före registrering i Tjänsten och/eller installation av Widgeten, och efter att ha slutfört registreringen och/eller installation av Widget.

Tjänsten software av Kalk.Pro , som ligger på webbplatsen https://kalk.pro/ och på webbplatserna för Användare i ett pop-up fönster (Widget) och används av Användaren för att skapa Konstruktion miniräknare på sina webbplatser, och används av Användaren som en add-on till sina webbplatser för att locka fler besökare.

Parterna i avtalet: Administration på ena sidan och ner på andra sidan.

Bygg kalkylator — hårdvara och programvara system med funktionalitet för Användaren i ett grafiskt gränssnitt som finns på Webben Tjänsten webbplats Kalk.Pro att ge Användaren nödvändig information och kontroller för genomförandet av modellen konstruktion och elektroniska betalningar.


Detta användaravtal reglerar förhållandet mellan Administration av Tjänsten Kalk.Pro och användare av Tjänsten. Användaren avtal som reglerar användningen av webbplatsen Kalk.Pro; funktionaliteten av Tjänsten, inklusive Konstruktion miniräknare och Widgets; fastställer reglerna för utstationering på webbplatsen recension, och reglamentary position på den behandling av personuppgifter.

 


1. Allmänna bestämmelser

1.1. Användaren garanterar att det är inte är föremål för rättsliga begränsningar för användning av online-tjänster som han har alla nödvändiga befogenheter för att kunna ingå detta avtal eller fått tillstånd krävs enligt lag i form av sina föräldrar eller juridiska ombud.

1.2. Detta avtal fastställer förhållandet mellan Administration Service och Användaren är slutsatsen efter inledningen av all användning av Tjänsten. Ytterligare bekräftelse på Avtalet mellan Förvaltningen och den specifika Användaren är check-in Service.

1.3. Detta avtal kan ändras, ändrats, kompletterats, ersättas i någon form och när som helst på begäran av innehavaren av upphovsrätten. Eventuella förändringar träder i kraft inom 5 (fem) dagar från den dag då ändringar/tillägg.

1.4. Användaren är skyldig att självständigt och kontrollerar regelbundet den senaste versionen av användaravtalet, för att bekanta sig med alla de förändringar och tillägg i Tjänsten.

1.5. All annan användning av Tjänsten utgör ovillkorlig acceptans av den modifierade versionen av Användaren avtalet.

1.6. För att använda Tjänsten är endast tillåtet juridiskt kan fysiska personer och juridiska personer.

1.7. Registrering i Tjänsten och/eller installation av Widget-kod och/eller användning av Tjänsten på annat sätt utgör ditt avtal med detta användaravtal. Om Du inte samtycker till detta användaravtal (helt eller delvis), Du har inte de rättigheter och skyldigheter användaren av Tjänsten och Du inte har möjlighet att använda Tjänsten.

1.8. Användaren samtycker till att hans uppgifter som anges vid registreringen och som erhållits i samband med användning av tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, tillgängliga data från sociala nätverk för att logga in i Tjänsten och uppgifter som är nödvändiga för att hämta installations-ID: t för den Widget som kan användas av Administrationen enligt eget gottfinnande, utan att säkerställa en väl fungerande Service och/eller för att verkställa detta avtal. Användaren använder Tjänsten samtycker till sådan användning av denna information.

1.9. SERVIS Kalk.Pro erbjuder tekniska och andra Rådgivande stöd som har samband med användning av Tjänsten av alla tillgängliga kommunikationskanaler som godkänts av Administrationen av Tjänsten.

1.10. Alla betalningar som görs av Användaren är frivilliga. Användaren bekräftar överenskommelsen med priserna som publicerats på webbplatsen https://kalk.pro även i händelse av förändring av Administration. Ändringarna kommer att träda i kraft från det ögonblick de offentliggörs på Dt webbplats https://kalk.pro.

1.11. Användningen av Tjänsten är åtkomliga av Användare på frivillig basis. Tjänsten kan innehålla länkar till andra oberoende tredje parts webbplatser ("tredje parts webbplatser). Dessa tredje parts webbplatser tillhandahålls endast för att underlätta för användarna av Tjänsten. Dessa tredje parters webbplatser är inte under kontroll av Rättsinnehavaren och Rättsinnehavaren ansvarar inte och är inte skyldiga att godkänna innehåll eller metoder för tredje parts webbplatser, inklusive all information och material som finns på dessa webbplatser. Användaren måste använda ditt eget omdöme avseende interaktion med dessa tredje parts webbplatser.

1.12. Detta avtal är ett skriftligt erbjudande, dvs erbjudande om att ingå ett avtal på dessa villkor. Acceptans, som accepterar alla villkor för erbjudandet, anses vara Användare av faktiska åtgärder för användningen av Tjänsten, incheckning och Service.

 

2. Rättigheter och skyldigheter för Administration

2.1. Administrationen är befriade från allt ansvar för oförmåga att använda Tjänsten eller brister i utförandet av Tjänster.

2.2. Förvaltningen har rätt att efter eget gottfinnande och utan förklaring, att vidta någon åtgärd som strider mot internationell lag, begränsning eller stängning av tillgång till Tjänsten Användare som bryter mot villkoren i detta användaravtal.

2.3. Förvaltningen har rätt att avsluta och/eller begränsa funktionaliteten av Tjänsten på något bekvämt för Administration helst utan föregående eller efterföljande meddelande till Användaren.

2.4. Administrationen kan efter eget gottfinnande ensidigt, när som helst i valfri storlek och volym för att justera kvaliteten på Tjänsten, och om det finns tillräckliga skäl för att säga upp Tjänsten utan föregående eller efterföljande meddelande till Användaren.

2.5. Administrationen kan efter eget gottfinnande ensidigt, utan föregående eller efterföljande meddelande till Användaren när som helst i valfri storlek och volym att avsluta den Användarens tillgång till Tjänsten och/eller säga upp en Användares tillgång till Service i framtiden, om det fastställs att Användaren brutit mot användaravtalet, eller andra villkor som är förknippade med användning av Tjänsten. De åtgärder konton för Användare som bryter mot upphovsrätten upphör.

2.6. Förvaltningen har rätt att samla in information om Användaren. Förvaltningen kan spåra och lagra information om IP-adresser med filer med teknisk information (cookies) på den lokala terminal användaren eller besökaren av Tjänsten. All personlig information som rapporteras till Administration av samverkan mellan parterna i detta avtal skall överföras till den myndighet uteslutande för genomförandet av detta avtal.

2.7. Förvaltningen har rätt att ensidigt säga upp användaravtalet och avbryta tjänsten utan föregående meddelande.

2.8. Förvaltningen har rätt att ensidigt kan vägra att tillhandahålla Tjänsten och återvändande användare av de betalningar som görs av dem tidigare i enlighet med bestämmelserna i detta avtal.

2.9. Administrationen är inte ansvariga för att orsaka direkt eller indirekt skada som kan hänföras till användning av eller oförmåga att använda Tjänsten, eller information som värd för Tjänsten och också som en följd av åtgärder från tredje part, inklusive andra Användare av Tjänsten.

2.10. Administration är inte ansvarig för drift av webbplatser Användare, bland annat, om driften av dessa anläggningar har stoppats, skadad i samband med användning av Tjänsten.

2.11. Förvaltningen ansvarar inte för riktigheten av information eller marknadsföringsmaterial eller deras överensstämmelse med de önskemål och behov av Användaren, liksom för eventuella skador, eller uteblivna vinster för både Användaren och tredje part, även om det var en följd av användning eller oförmåga att använda Tjänsterna.

 

3. Rättigheter och skyldigheter för Användare

3.1. Användaren har rätt att använda alla funktioner i Tjänsten, för att utföra alla de åtgärder som tillhandahålls av Tjänsten för att skicka meddelanden till Administration, förslag till förbättringar av Tjänsten och eventuellt andra åtgärder som föreskrivs i Tjänsten och/eller lösas av Förvaltningen.

3.2. Användaren är skyldig att följa villkoren i detta avtal, skall bestämmelserna i tillämplig lag.

3.3. Användaren skall regelbundet kontrollera aktuell version av användaravtalet och undersöka dess villkor.

3.4. Användaren är skyldig att inte avslöja och att inte överföra ditt konto till tredje part.

3.5. Användaren är skyldig att ge tillgång till Tjänsten på egen bekostnad och att stå för alla kostnader i samband med tillhandahållande av tillgång till Internet.

3.6. I händelse av överträdelse av punkterna 3.1. - 3.5. Användaravtal, måste Användaren omedelbart sluta använda Tjänsten.

3.7. Användaren har rätt att när som helst vägra användning av tjänsterna genom att inaktivera dina konton och/eller ta bort program-kod för Tjänsten på deras hemsida. Inaktivering av kontot sker efter skriftlig begäran av Användaren skickas med e-post Administration info@kalk.pro.


4. Immateriella rättigheter

4.1. Exklusiv upphovsrätt på webbplatsen för Tjänsten, dess namn, program kod i den hemsidan, artiklar och andra verk och Innehåll som publiceras på webbplatsen (utom bilder) hör till Administration av den berörda Tjänsten.

4.2. Förvaltningen tillhör den icke-exklusiva rättigheter på bilder som är publicerat på webbplatsen. Några av de foton tagna från öppen för fri användning av verk som källor och använder Fastigheten enbart för internt, icke-kommersiellt bruk.

4.3. All användning av artiklar med webbplatsen, bilder av tre-dimensionella modeller, ritningar, i driften av Tjänsten, och annat material, inklusive reproduktion och distribution på något sätt, offentligt visa, göra tillgängligt, kopiering (helt eller delvis), överföring, förändring, är förbjudet utan medgivande av ägaren (Service Administration).

4.4. Citatet av artiklar, demonstration av ritningar och tre-dimensionella modeller som är möjligt med de förutsättningar som anges i punkt 4.5. Av användaravtalet.

4.5. Vid hänvisning till artiklar från webbplatsen för Tjänsten och placering av resultaten av beräkningen av miniräknare, inklusive ritningar och bilder av tre-dimensionella modeller, Internet är en obligatorisk referens till källan (stycke 1 punkt 1 i artikel 1274 GK ryska Federationen) som aktiv, inte stängt från indexering av sökmotorer länkar till artikeln. När artiklar från webbplatsen för Tjänsten i publikationer med hänvisning till Duk-platsen-Service.

 

5. Lösning av tvister om intrång i upphovsrätten

5.1. Tjänsten administration är emot upphovsrätten för publicerat material och för sin del, gör allt i sin makt för att förhindra att sådana kränkningar på webbplatsen.

5.2. Om Du är författare eller ägare av exklusiva rättigheter, inklusive exklusiva rätt att reproducera, offentligt visa, göra tillgängligt för allmänheten, och anser att Dina rättigheter på något sätt kränkts med användning av Tjänsten, vi ber om omedelbar kontakt via e-post info@kalk.pro.

5.3. Enligt den nuvarande lagstiftningen i ryska Federationen för administration av Tjänsten är redo att överväga eventuella kontroversiella frågor inom pre-trial (ansökan eller på annat sätt) om uppgörelsen.

5.4. För att göra detta måste du skicka en e-post info@kalk.pro en genomsökning av brev, undertecknat av ägaren eller dennes representant, som anger följande uppgifter:

den information som är föremål för upphovsrätt (namnet på den produkt eller en produkt, en handling som styrker äganderätt eller upphovsrätt till bilden, etc.)

— information om upphovsrättsinnehavaren (för juridiska personer — namn, juridisk adress, skanning av dokument av statlig registrering, för fysiska personer — FIO, passuppgifter)

— information om företrädare för ägaren som har undertecknat brev (med namn, position, skanna fullmakt för generaldirektören — scan för/Protocol)

— adressen till den sida på webbplatsen där det material, de rättigheter som hör till upphovsrättsinnehavaren (länken bör vara http://www.yourdomain.zone/some-url)

— beskrivning av brott (varför spridningen av denna information är förbjudet upphovsrättsinnehavaren)

— datum, signatur

— kontaktuppgifter: telefon och e-post adress

5.5. Tjänsten administration skall granska ansökan inom en period som inte överstiger 10 (tio) dagar. Om Platsen Förvaltningen anser att klagomålet är berättigat, materialet i fråga kommer att tas bort från Webbplatsen omedelbart.

5.6. Den Service förvaltningen driver ett intrång i hans upphovsrätt, inbegripet i en rättslig ordning.

5.7. Om du vill använda någon av de verk som ligger på webbplatsen, måste du kontakta Hemsidan via e-post info@kalk.pro för att erhålla samtycke. Annars användning av verk skulle vara olagligt, och Administration av Service förbehåller sig rätten att överklaga en fordran inom den före rättegång lösning av tvisten eller domstolen.

 

6. Synpunkter på webbplatsen för Tjänsten

6.1. Användare på webbplatsen kan lämna kommentarer. I de kommentarer som Användarna kan Uttrycka åsikter och att sprida fakta, utom de som är förbjudna av lagstiftningen i ryska Federationen, och även punkt 6.3. Av användaravtalet.

6.2. För innehåll och utformning av information som finns i kommentarer, är det användarens ansvar. Användaren garanterar Administration av Webbplatsen, alla som ingår i kommentarerna informationen är korrekt.

6.3. Platsen förvaltningen har rätt att ta bort, redigera, redigera kommentarer efter eget gottfinnande och utan förklaring till författare av recensionen. Förvaltningen kommer att ta bort alla kommentarer som inte överensstämmer med lagstiftningen i ryska Federationen och/eller den poäng 4.4. och 4.5. i detta användaravtal.

6.4. På webbplatsen är förbjudet kommentarer som innehåller:

— förolämpning och förtal, sprida osanna uppgifter,

information om den privata liv, personliga och familjens integritet,

— svordomar,

— uttalanden av extremistisk natur,

— reklam, kommersiella erbjudanden, länkar till andra webbplatser.

— spam och trolling.

6.5. Är inte tillåtna kommentarer som bryter mot immateriella rättigheter för tredje part.

  

7. Ansvar För Parterna

7.1. Användaren bär det fulla personliga ekonomiska ansvar för något material eller någon information, som han placerar i Tjänsten.

7.2. Användaren är skyldig att ersätta alla skador som uppstår till Administration och till tredje part i samband med brott mot användaravtalet.

7.3. Förvaltningen inte kan ta något ansvar innan Användaren eller tredje parter, inklusive tredje part, för kvaliteten och hastigheten på Internet, för stöld, förstörelse av material och användarkonton för några direkta eller indirekta skador orsakade av att Användaren, oavsett orsak, för eventuella skador, inklusive skada för heder, värdighet, anseende, förlust av data, kostnader för upphandling av varor och tjänster eller andra materiella eller immateriella förluster, oavsett skäl för hel eller partiell underlåtenhet att uppfylla skyldigheter, om sådana icke-prestanda eller delvis verkställa var en följd av force majeure, dvs exceptionell och oundviklig under givna omständigheter det faktum att en händelse inträffar och fortsättning på vilket bekräftas genom lag av den behöriga myndigheten.

7.4. Administration är inte ansvariga för Användare Innehåll eller för eventuella ärekränkande, stötande eller illegalt uppträdande av någon tredje part och risken för skada eller skada från ovan nämnda åtgärder vilar helt och hållet Användaren.

 

8. Övriga bestämmelser

8.1 Användaren skall vara ensam ansvarig för sina handlingar är relaterade till användningen av webbplatsen.

8.2 användaren samtycker till att artiklarna på webbplatsen åtföljs av reklam. Förvaltningen inte kan ta något ansvar och har inga skulder i samband med sådan reklam.

8.3 Användaren är förbjudet att vidta åtgärder som syftar till att störa den normala driften av Tjänsten.

8.4 Användaren varnas om att Förvaltningen ansvarar inte för tillgång till och användning av externa webbplatser, länkar som är publicerat på webbplatsen av Tjänsten.

 

Genom att acceptera och samtycka till villkoren av detta avtal accepterar också de bestämmelser som anges i ditt Samtycke till behandlingen av personuppgifter.

 

Samtycke till att ta emot nyhetsbrev

När du registrerar dig för tjänsten Kalk.pro, eller genom att använda funktionen i tjänsten, måste du ange Dina kontaktuppgifter:

1. Du samtycke till användning av dessa uppgifter Administration, skicka meddelanden eller varningar. Meddelanden och/eller varningar kan skickas till: e-post via ett konto i ett socialt nätverk, i form av ett SMS-meddelande (s), eller en annan metod som du anger som en möjlig metod för att kommunicera med Dig.

2. Du bekräftar att du har den information som vid varje tidpunkt under avtalsperioden, Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att klicka på länken, som finns i varje e-postmeddelande vi skickar till Dig. Även Du veta att om du har några frågor angående vägran, kan Du be om hjälp genom att skicka ett e-post till webbplatsens Administration på e-postadress: info@kalk.pro

Behandling av personuppgifter avtal

 

Parterna är överens om att följande bestämmelser om behandling av personuppgifter lämnas av användare i Förvaltningen och som en del av din användning av Tjänsten.

1. Under bearbetning av personliga data (personuppgifter som är föremål) avser åtgärder (operationer) Administration av personuppgifter, inklusive insamling, systematisering, ackumulation, lagring, förtydligande (uppdatering, förändring), användning, distribution (inklusive transfer), depersonalisation, blockering, förstörelse av personlig data.

2. Syftet med Användarens personliga data och den efterföljande behandlingen av deras Förvaltning är att ge Användaren tjänster Administration.

3. Användarens personliga data som ska lagras i enlighet med lagstiftningen i ryska Federationen.

4. I denna Policy, "personlig information" betyder:

Personlig information som en Användare ger om sig själv oberoende vid registrering (skapa ett konto - konto), kan du ansluta sociala nätverk konton, liksom vid användning av Tjänsten, inklusive Användarens personliga data. Annan information som tillhandahålls av användaren efter hans gottfinnande.

— Uppgifter om webbsidor för sociala nätverk, där Användaren kan styra;

— Data användarkonto i sociala nätverk: namn;

— E-post, telefon,

— De uppgifter som en Användare laddar upp till Tjänsten i bruk: Bild;

— Foto:\videor;

— Text\artikeln.

— Priset.

5. Denna Policy endast gäller för Tjänsten Kalk.Pro. Tjänsten kontrollerar inte och ansvarar inte för webbplatser av tredje part.

6. SERVIS Kalk.Pro samlar in och lagrar endast personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla Tjänsten.

7. Personlig användarinformation kan användas för följande ändamål:

— Autentisering av användare inom Tjänsten.

— Kommunicera med Användaren, inklusive att skicka meddelanden, förfrågningar och information om användning av Tjänsten, tillhandahållande av tjänster samt hantering av frågor och önskemål från Användare;

Förse användaren med personliga tjänster.

— Att samla in statistiska uppgifter när du använder Widget för Användare som har installerat en Widget på webbplatser eller annan information som resurs.

8. Överföring av personlig information till tredje part sker i följande fall:

— Insamling av statistisk information om applikationer med Widget för Användare som har installerat en Widget på hemsidan eller annan information som resurs.

Överföringen föreskrivs av ryska eller annan tillämplig lagstiftning inom den föreskrivna procedurer.

9. Användaren kan när som helst förändring (uppdatera, Komplettera) tillhandahållit personlig information eller för sin del.

10. Användaren kan när som helst radera dina personuppgifter genom att inaktivera deras Konton från tjänsten genom att skicka en skriftlig e-post Administration info@kalk.pro.

 

Du har ingen rätt att använda Tjänsten och besöka de sidor på webbplatsen som ligger i domännamn https://kalk.pro i fall av oenighet med detta avtal, bestämmelser och regler, pdu genast lämna vår webbplats och upphöra med all användning av Tjänsten.

LiveInternet